English
Skip Navigation Links
vikas bhavan tZiob {]IrXn hn`h ]cn]me\ hyhØ (F³F³BÀFwFkv)bpsS A\p{KlminÊpItfmsS kwØm\ Bkq{XW km¼¯nI Imcy hIp¸nsâ t\XrXz¯n 1995þ Hcp kzbw`cW Øm]\ambn tIcf kwØm\ hnZqc kwthZ\ ]cnØnXn tI{µw
Øm]nXambn (tIcf kÀ¡mÀ D¯chvG.O. (MS) No.22/95/¹m\nwKv XobXn 29/8/05). {]IrXn hn`h ]cn]me\w , ]cnØnXn kwc£Ww F¶otaJeIfn hnZqc kwthZ\hpw `uahnhc hyhØbpw (Pn.sF.Fkv) D]tbmKn¨pÅ ]T\§fpw KthjW§fpw ]²XnIfpw cq]s¸Sp¯p¶Xn\v th­înbpÅ tI{µamWv.
ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ
ഡോ. വി പി ജോയ് ഐ.എ.എസ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
കേരള സർക്കാർ
ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ.എ.എസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്
ശ്രീ. നിസാമുദ്ദീൻ എ
ഡയറക്ടർ
കെ.എസ്.ആർ.ഇ.സി

© 2021 Kerala State Remote Sensing and Environment Centre. All Rights Reserved.